S*Ruffle's Wild Child
Hona / Female
Född 30 aug 2005 / DoB Aug. 30th 2005
RAG n04

Wilda 12 veckor
25 nov 2005

Wilda 12 weeks
Nov 25 2005

Wilda 12 veckor
25 nov 2005

Wilda 12 weeks
Nov 25 2005

Wilda 12 veckor
25 nov 2005

Wilda 12 weeks
Nov 25 2005

Wilda 12 veckor tillsammans med Paint It Black 10 veckor
25 nov 2005

Wilda 12 weeks old together with Paint It Black 10 weeks old
Nov 25 2005

Wilda 11 veckor
19 nov 2005

Wilda 11 weeks
Nov 19 2005

Wilda 11 veckor
19 nov 2005

Wilda 11 weeks
Nov 19 2005

Wilda 11 veckor
15 nov 2005

Wilda 11 weeks
Nov 15 2005

Wilda 10 veckor
10 nov 2005

Wilda 10 weeks
Nov 10 2005

Wilda 10 veckor
10 nov 2005

Wilda 10 weeks
Nov 10 2005

Wilda 10 veckor
10 nov 2005

Wilda 10 weeks
Nov 10 2005

Wilda 7 veckor
19 okt 2005

Wilda 7 weeks
Oct 19 2005

Wilda 7 veckor
19 okt 2005

Wilda 7 weeks
Oct 19 2005

Wilda 6 veckor
12 okt 2005

Wilda 6 weeks
Oct 12 2005

Wilda 6 veckor
12 okt 2005

Wilda 6 weeks
Oct 12 2005

Wilda 6 veckor
12 okt 2005

Wilda 6 weeks
Oct 12 2005

Wilda 5 veckor
4 okt 2005

Wilda 5 weeks
Oct 4 2005

Wilda 5 veckor
4 okt 2005

Wilda 5 weeks
Oct 4 2005

Wilda 5 veckor
4 okt 2005

Wilda 5 weeks
Oct 4 2005

Wilda 5 veckor
4 okt 2005

Wilda 5 weeks
Oct 4 2005

Wilda 5 veckor
4 okt 2005

Wilda 5 weeks
Oct 4 2005

Wilda 4,5 veckor
1 okt 2005

Wilda 4,5 weeks
Oct 1 2005

Wilda 4,5 veckor
1 okt 2005

Wilda 4,5 weeks
Oct 1 2005

Wilda 4,5 veckor
1 okt 2005

Wilda 4,5 weeks
Oct 1 2005

Wilda 3 veckor
20 sept 2005

Wilda 3 weeks
Sept 20 2005

Wilda 3 veckor
20 sept 2005

Wilda 3 weeks
Sept 20 2005

Wilda 3 veckor
20 sept 2005

Wilda 3 weeks
Sept 20 2005

13 sept 2005

Sept 13 2005

11 sept 2005

Sept 11th 2005

9 dagar gammal
9 days old

2005-09-08

1 dag gammal
31 aug 2005

1 day old
Aug. 31st 2005